Dzień w Przedszkolu

Ramowy Rozkład Dnia
dla dzieci  przebywających w przedszkolu
do 10 godzin

7:00 - 8:00 Schodzenie się dzieci, zabawy wynikające z własnej aktywności zgodne z potrzebami dzieci, rozmowy indywidualne, czynności opiekuńcze;
8:00 - 8:30

Praca indywidualna lub z zespołem dzieci, praca z dzieckiem zdolnym, zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela w tym z uwzględnieniem pomysłów dzieci:

 • zabawy ruchowe z dominacją elementu ruchu,
 • zabawy muzyczno-taneczne,
 • integracyjno-ruchowe,
 • ruch przy muzyce;

8:30 - 8:45

 

 

 

8:45 - 9:00

9:00 - 9:15

Czynności przygotowujące do śniadania:

 • higieniczne,
 • organizacyjno-porządkowe,
 • zwyczajowo-kulturowe,
 • samoobsługowe,
 • pełnienie dyżurów;

Śniadanie;

Mycie zębów;

9:15 – 9:45

 

9:45 - 10:00

Zintegrowana działalność edukacyjna zgodna z podstawą programową - cykliczne zajęcia wynikające z realizacji planu pracy z wykorzystaniem metod aktywizujących;

Gry i zabawy ruchowe;

      10:00- 10:30

Swobodne zabawy dzieci: samodzielne i zespołowe w kącikach zainteresowań

 • zabawy konstrukcyjne
 • zabawy manipulacyjne
 • rozwijające mowę
 • ćwiczące koncentrację uwagi
 • rozwijające logiczne myślenie
 • rozwijające kompetencje komunikacyjne;
    10:30 – 11:00

Czynności przygotowujące do drugiego śniadania, czynności przygotowujące dzieci do wyjścia do ogrodu, spaceru lub wycieczki

 • czynności fizjologiczne,
 • ustalenie zasad zabaw w ogrodzie,
 • określenie części garderoby adekwatnej do pogody,
 • próby samodzielnego rozbierania i ubierania się;
    11:00 – 12:15

Zabawy w ogrodzie:

 • swobodne zabawy z wykorzystaniem urządzeń ogrodowych i sprzętu sportowego,
 • prowadzenie obserwacji przyrodniczych, doświadczeń, odkrywania
 • gry i zabawy sportowe (zespołowe,grupowe, międzygrupowe)
 • podejmowanie zabaw badawczych
 • prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze;

      12:15 – 12:30

      12:30 - 13:00

Czynności porządkowo higieniczne, przygotowujące do spożycia obiadu;

Obiad;

     13:00 – 13:15

Odpoczynek-relaksacja (higiena układu nerwowego):

 • słuchanie muzyki,
 • słuchanie bajek,
 • słuchanie dźwięków  przyrody (płyty),
 • relaks.

      13:15 -14:15 

Zabawy swobodne dzieci, samodzielne i zespołowe w kącikach zainteresowań:

 • zabawy dźwiękonaśladowcze, ćw. oddechowe,
 • zabawy i gry indywidualne,
 • zabawy ruchowe, spontaniczne i kierowane,
 • ćw. utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych
 • zajęcia dodatkowe, wyrównawcze, praca z książką;

     14:15 -14:30

     14:30 - 14:45

Czynności przygotowujące do podwieczorku;

Podwieczorek;

     14:45 – 17:00

Swobodne zabawy w ogrodzie; swobodne zabawy w sali, prace indywidualne dostosowane do potrzeb dzieci, rozwijanie zdolności, umiejętności i zainteresowań, prace wyrównawcze, porządkowe.
Rozchodzenie się dzieci.