Ładowanie

Zasady rekrutacji

 

Serdecznie zapraszamy "nowych" Rodziców wraz z dziećmi na zebranie z Rodzicami i zajęcia adaptacyjne.

-  w dniu 27 czerwca godzina 16.00 zebranie tylko z Rodzicami i dyrektorem

- w dniach 28 i 29 czerwca godzina 17.00 zajęcia adaptacyjne z dziećmi i Rodzicami.

 

ZASADY  REKRUTACJI na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023 odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm) oraz harmonogram naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/23, dla których Gmina Andrespol jest organem prowadzącym.

 1. Od 1 do 5 marca 2022 roku rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola potwierdzają wolę korzystania z opieki przedszkolnej w roku szkolnym 2022/2023 składając deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu.  
 2. Od 8 do 31 marca 2022 r. rozpoczyna się składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola . Wnioski oraz pozostałe dokumenty są do pobrania na stronie poniżej. Wypełniony i podpisany wniosek  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  dostarczamy do przedszkola w zamkniętej kopercie osobiście lub wrzucamy do skrzynki na listy. Do wniosku załączamy podpisaną Klauzulę informacyjną, Zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie wg potrzeby.  W postępowaniu uzupełniającycm od 04 do 10 kwietnia 2022r. Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 4 lat, czyli urodzone w latach 2018 i 2019.

  3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe tylko na terenie Gminy Andrespol.

        Uwaga:

a) Dzieci urodzone w 2020 roku nie uczestniczą w rekrutacji. Rodzice tych dzieci po ukończeniu przez nie 2,5 roku mogą starać się o zapisanie ich do przedszkola na wolne miejsca po ukończeniu rekrutacji czyli po 26 sierpnia 2022 r.

       b) Rodzice mieszkający poza Gminą Andrespol mogą ubiegać się o miejsce w przedszkolu po zakończeniu rekrutacji czyli po 27 sierpnia 2022 r. pod warunkiem wolnych miejsc.

       c) Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola na terenie Gminy Andrespol niż to do którego dziecko dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa sie na takich samych zasadach jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy.

 1. Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnionych kryteriów. 
 • Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających wyżej wymienione warunki niż liczba wolnych miejsc rozpoczyna się pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego. Zbiera się komisja rekrutacyjna, która bierze pod uwagę następujące kryteria mające jednakową wartość punktową: 
 • wielodzietność rodziny dziecka (troje i więcej dzieci),
 • niepełnosprawność dziecka,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka,
 • niepełnosprawność obojga rodziców dziecka,
 • niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,
 • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
 • objęcie dziecka pieczą zastępczą.
 1. Każde z wymienionych wyżej kryteriów ma wartość 10 punktów. W przypadku równorzędności wyników uzyskanych w  pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, lub gdy przedszkole dysponuje jeszcze wolnymi miejscami zostaje przeprowadzony drugi etap rekrutacji.
 2. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone na podstawie Uchwały Nr XIX/187/16 Rady Gminy Andrespol z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Andrespol jest organem prowadzacym:
 •  dziecko mające ustawowe prawo w danym roku rekrutacyjnym do wychowania przedszkolnego ubiegającego się o przyjecie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonego w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania otrzymuje 5 pkt
 • dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje pobyt w placówce oświatowej - przedszkolu prowadzonej przez Gminę Andrespol otrzymuje 5 pkt,
 • dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują w pełnym wymiarze lub uczą w trybie dziennym, potrzebujące całodziennej opieki przedszkolnej otrzymuje 3 pkt,
 • dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki otrzymuje 3 pkt.

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania -16. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

     7.  Do 9 kwietnia 2022 r. do wniosku należy dołączyć wymagane, określone w ustawie kopie lub orginały dokumentów potwierdzających spełnienie zaznaczonych  kryteriów (oświadczenia, orzeczenia, prawomocny wyrok sądu lub inne ). Oświadczenia słada się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. W postępowaniu uzupełniającym do 14 maja 2022 r.

         Do 19 kwietnia 2022 r. komisja  rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości /na terenie przedszkola/ pisemne wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. W postępowaniu uzupełniającym do 20 maja 2022 r.     

         Od 20 do 28 kwietnia 2022 r. rodzice kandydata zakwalifikowanego  zgłaszają się  do przedszkola w celu potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia. W postępowaniu uzupełniającym od 21 do 25 maja 2022 r.

         Do 30 kwietnia 2022 r. komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości /na terenie przedszkola/ listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. W postępowaniu uzupełniającym do 31 maja 2022 r.

Postępowanie uzupełniające prowadzone będzie wówczas, gdy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami.

Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje rodzicom odwołanie.

* DOKUMENTY DO POBRANIA PODCZAS REKRUTACJI:

Klauzula informacyjna
Wniosek o przyjęcie dziecka
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców
Oświadczenie o wielodzietności rodziny
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka