Ładowanie

Zasady rekrutacji

 

ZASADY  REKRUTACJI na rok szkolny 2020/2021

Informacje na temat zajęć adaptacyjnych znajdują sie w zakładce - AKTUALNOŚCI  

Wyniki rekrutacji  do przedszkola na rok 2020/2021 zostały umieszczone w zakładce - AKTUALNOŚCI.      Dyrektor Beata Nowak

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm)

 1. Od 2 do 6 marca 2020 roku rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola potwierdzają wolę korzystania z opieki przedszkolnej w roku szkolnym 2020/2021 składając deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu.  
 2. Od 9 do 31 marca 2020 r. rozpoczyna się składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola . Wnioski wydawane są w przedszkolu i składane odpowiednio do dyrektora przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. W postępowaniu uzupełniającycm od 4 do 11 maja 2020r. Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 4 lat, czyli urodzone w latach 2017 i 2016.

  3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe tylko na terenie Gminy Andrespol.

        Uwaga:

a) Dzieci urodzone w 2018 roku nie uczestniczą w rekrutacji. Rodzice tych dzieci po ukończeniu przez nie 2,5 roku mogą starać się o zapisanie ich do przedszkola na wolne miejsca po ukończeniu postępowania uzupełniającego czyli po 29 maja 2020 r.

       b) Rodzice zamieszkujący poza Gminą Andrespol mogą ubiegać się o miejsce w przedszkolu po zakończeniu postępowania uzupełniającego czyli po 29 maja 2020 r. pod warunkiem wolnych miejsc.

       c) Rodzice , którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola na terenie Gminy Andrespol niż to do którego dziecko dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa sie na takich samych zasadach jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy.

 1. Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 przyjmowani sa w oparciu o liczbe uzyskanych punktów w zależności od spełnionych kryteriów. 
 • Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających wyżej wymienione warunki niż liczba wolnych miejsc rozpoczyna się pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego. Zbiera się komisja rekrutacyjna, która bierze pod uwagę następujące kryteria mające jednakową wartość punktową: 
 • wielodzietność rodziny dziecka (troje i więcej dzieci),
 • niepełnosprawność dziecka,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka,
 • niepełnosprawność obojga rodziców dziecka,
 • niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,
 • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
 • objęcie dziecka pieczą zastępczą.
 1. Każde z wymienionych kryteriów ma wartość 10 punktów. W przypadku równorzędności wyników uzyskanych w  pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, lub gdy przedszkole dysponuje jeszcze wolnymi miejscami zostaje przeprowadzony drugi etap rekrutacji.
 2. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone na podstawie Uchwały Nr XIX/187/16 Rady Gminy Andrespol z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Andrespol jest organem prowadzacym:
 •  dziecko mające ustawowe prawo w danym roku rekrutacyjnym do wychowania przedszkolnego ubiegającego się o przyjecie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonego w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania otrzymuje 5 pkt
 • dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje pobyt w placówce oświatowej - przedszkolu prowadzonej przez Gminę Andrespol otrzymuje 5 pkt,
 • dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują w pełnym wymiarze lub uczą w trybie dziennym, potrzebujące całodziennej opieki przedszkolnej otrzymuje 3 pkt,
 • dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki otrzymuje 3 pkt.

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania -16. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

 •    7.  Do 10 kwietnia 2020 r. do wniosku należy dołączyć wymagane, określone w ustawie kopie lub orginały dokumentów potwierdzających spełnienie zaznaczonych  kryteriów (oświadczenia, orzeczenia, prawomocny wyrok sądu lub inne ). Oświadczenia słada się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. W postępowaniu uzupełniającym do 15 maja 2020 r.

Do 15 kwietnia 2020 r. komisja  podaje do publicznej wiadomości /na terenie przedszkola/ pisemne wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. W postępowaniu uzupełniającym do 19 maja 2020 r.     

Od 16 do 28 kwietnia 2020 r. rodzice kandydata zakwalifikowanego  zgłaszają się ponownie do przedszkola w celu potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia. W postępowaniu uzupełniającym od 21 do 26 maja 2020 r.

Do 30 kwietnia 2020 r. komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości /na terenie przedszkola/ listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. W postępowaniu uzupełniającym do 29 maja 2020 r.

Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje rodzicom odwołanie.

* DOKUMENTY DO POBRANIA PRZY REKRUTACJI:

Klauzula informacyjna 2020
Wniosek 2020
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych