Zasady rekrutacji.

    ZASADY  REKRUTACJI na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 59)

1.      Od 5 marca rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola potwierdzają wolę korzystania z opieki przedszkolnej składając deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu.

2.      Od 12 marca rozpoczyna się składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola . Wnioski wydawane są w przedszkolu i składane odpowiednio do dyrektora przedszkola do końca marca wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę. Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 4 lat, czyli urodzone w latach 2015 i 2014.

3.      Do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe tylko na terenie Gminy Andrespol. 

4.      W przypadku większej liczby dzieci spełniających ww. warunek niż liczba wolnych miejsc rozpoczyna się I etap postępowania rekrutacyjnego. Zbiera się komisja rekrutacyjna, która bierze pod uwagę następujące kryteria mające jednakową wartość punktową:

·       wielodzietność rodziny dziecka (troje i więcej dzieci),

·       niepełnosprawność dziecka,

·       niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka,

·       niepełnosprawność obojga rodziców dziecka,

·       niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,

·       samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,

·       objęcie dziecka pieczą zastępczą.

5.      W przypadku równorzędności wyników uzyskanych w I etapie postępowania rekrutacyjnego, lub gdy przedszkole dysponuje wolnymi miejscami zostaje przeprowadzony II etap rekrutacji.

6.      W II etapie rekrutacji są brane pod uwagę następujące kryteria, z wartością punktową:

  •  dziecko mające ustawowe prawo w danym roku rekrutacyjnym do wychowania przedszkolnego ubiegającego się o przyjecie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonego w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania otrzymuje 5 pkt
  • dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje pobyt w placówce oświatowej - przedszkolu prowadzonej przez Gminę Andrespol otrzymuje 5 pkt,
  • dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują w pełnym wymiarze lub uczą w trybie dziennym, potrzebujące całodziennej opieki przedszkolnej otrzymuje 3 pkt,
  • dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki otrzymuje 3 pkt.

7.      Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaznaczone kryteria (zaświadczenia, oświadczenia, orzeczenia, inne ).

8.      Do 7 maja  komisja podaje do publicznej wiadomości /na terenie przedszkola/ wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list przyjętych i nieprzyjętych dzieci.

9.      Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje rodzicom odwołanie.