Zasady rekrutacji.

   Serdecznie zapraszamy samych rodziców nowych dzieci na zebranie z dyrektorem w dniu 24 czerwca 2019 r. o godzinie 16.00

w dniach 25 i 26 czerwca o godzinie 17.00 zapraszamy rodziców razem z dzieckiem na zajęcia adaptacyjne.

ZASADY  REKRUTACJI na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 59)

1.      Od 4 marca rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola potwierdzają wolę korzystania z opieki przedszkolnej składając deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu.

2.      Od 11 marca rozpoczyna się składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola . Wnioski wydawane są w przedszkolu i składane odpowiednio do dyrektora przedszkola do końca marca wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę. Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 4 lat, czyli urodzone w latach 2016 i 2015.

3.      Do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe tylko na terenie Gminy Andrespol. 

4.      W przypadku większej liczby dzieci spełniających ww. warunek niż liczba wolnych miejsc rozpoczyna się I etap postępowania rekrutacyjnego. Zbiera się komisja rekrutacyjna, która bierze pod uwagę następujące kryteria mające jednakową wartość punktową:

·       wielodzietność rodziny dziecka (troje i więcej dzieci),

·       niepełnosprawność dziecka,

·       niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka,

·       niepełnosprawność obojga rodziców dziecka,

·       niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,

·       samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,

·       objęcie dziecka pieczą zastępczą.

5.      W przypadku równorzędności wyników uzyskanych w I etapie postępowania rekrutacyjnego, lub gdy przedszkole dysponuje wolnymi miejscami zostaje przeprowadzony II etap rekrutacji.

6.      W II etapie rekrutacji są brane pod uwagę następujące kryteria, z wartością punktową:

  •  dziecko mające ustawowe prawo w danym roku rekrutacyjnym do wychowania przedszkolnego ubiegającego się o przyjecie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonego w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania otrzymuje 5 pkt
  • dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje pobyt w placówce oświatowej - przedszkolu prowadzonej przez Gminę Andrespol otrzymuje 5 pkt,
  • dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują w pełnym wymiarze lub uczą w trybie dziennym, potrzebujące całodziennej opieki przedszkolnej otrzymuje 3 pkt,
  • dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki otrzymuje 3 pkt.

7.      Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaznaczone kryteria (zaświadczenia, oświadczenia, orzeczenia, inne ).

8.      Do 30 kwietnia  komisja podaje do publicznej wiadomości /na terenie przedszkola/ wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list przyjętych i nieprzyjętych dzieci.

9.      Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje rodzicom odwołanie.